Skip to content
Menu
0
Your cart is empty. Go to Shop

Regulamin sklepu internetowego na stronie justynastogowska.com
Sprzedaż ebooków  oraz kursów za pośrednictwem strony internetowej  justynastogowska.com realizuje Justyna Stogowska, prowadząca działalność gospodarczą pod
English With a Pro Justyna Stogowska, NIP 5242875578
03-043 Warszawa, ul. Żeglugi Wiślanej 10a/51

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail stogowska.j@gmail.com
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. E-book (produkt cyfrowy)- dokument PDF (e-book) do samodzielnego druku
 2. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 kodeksu cywilnego),
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie justynastogowska.com
 5. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem justynastogowska.com
 6. Sprzedawca – Justyna Stogowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą English With a Pro Justyna Stogowska, NIP 5242875578 03-043 Warszawa, ul. Żeglugi Wiślanej 10a/51
 7. Operator Płatności – Przelewy 24 Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 8. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 9. Konsultcje – indywidualna video-rozmowa poprzez aplikacje Skype o długości trwania określonej w ofercie
 10. Lekcja online/pakiety lekcji – lekcja lub lekcje prowadzone przez Skype

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów cyfrowych (kursów oraz e-booków), oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
 • dostęp do Internetu,
 • standardowy system operacyjny,
 • standardowa przeglądarka internetowa,
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 1. Do skorzystania z konsultacji, lekcji online oraz pakietów lekcji konieczne jest posiadanie komunikatora Skype i swojego na nim profilu.
 2. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 4. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że E-booki oraz kursy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie E-booków, kursów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4
Zakup Produktów

 1. W celu zakupu Produktu Cyfrowego Kupujący musi podjąć następujące kroki:
 1. wybrać odpowiedni Produkt spośród Produktów dostępnych na Stronie,
 2. kliknąć w przycisk „Kup teraz” lub “Kupuję”,
 3. wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Produkt jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
 4. zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
 5. kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Produkt Cyfrowy
 7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie Produktów Cyfrowych w postaci E-booka lub kursów uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu oraz fakturę Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jedynie Kupujący dokonujący zakupu.
 8. Przy zakupie opcji z konsultacjami, Kupujący musi przesłać wiadomość e-mail na adres stogowska.j@gmail.com z propozycją terminu konsultacji oraz opisem swojego problemu językowego najpóźniej w tydzień po dokonaniu transakcji.

§ 5
Udostępnienie i korzystanie z Produktów Cyfrowych

 1. Zakupiony E-book, kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail linku, pod którym będzie możliwe ściągnięcie dokumentu PDF na nośnik Kupującego.
 2. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy.
 3. Korzystanie z E-booka wymaga posiadania przez Kupującego czytnika plików PDF (np. Adobe Reader). Kupujący jest odpowiedzialny za samodzielne wydrukowanie pliku.

§ 6
Odstąpienie od umowy przez Konsumenta lub Sprzedawcę

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku produktów cyfrowych (e-booków, kursów), które Konsumentowi zostały już dostarczone, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – pismo wysłane pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

 1. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu Cyfrowego, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres stogowska.j@gmail.com
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies
Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności. 

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.